Send inn...

Spørsmål & svar

Klikk på boksene under for å finne svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til tysdagavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59

Arrangement/"På plakaten" - reglar

På Plakaten er ein informasjonskanal i papirutgåva for lokale lag og organisasjonar.

Innrykk om arrangement utan inntekt eller der inntekta går til velgjerande formål, er gratis.

Kun eitt innrykk per arrangement.

Teksten kan innehalde informasjon om tid og stad, kven som er arrangør og kva for arrangement det er snakk om.Teksten skal ikkje innehalde kontakt-, pris- eller salsinformasjon.

Dersom reglane for innhaldet blir brotne, kjem ikkje innrykket med.

Fristen for å få innrykket med i papiravisa går ut klokka 23.59 måndag til fredagsavisa og klokka 23.59 fredag for tysdagsavisa. I sommarferien gjeld andre fristar.
Ved å laste opp din hilsen til oss bekrefter du at du har samtykke fra alle involverte. Vi lagrer bildet og dataene midlertidig for å kunne vise din hilsen, de vil slettes senest 30 dager etter publisering. Vi benytter ikke opplastet data og bilde til andre formål enn å vise din hilsen i Vestnytt.